กิจกรรม แคมป์ปิดเทอม สำหรับเด็ก ฝึกทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำกิจกรรม LEGO และ MINDMAP
แคมป์ปิดเทอม เล่น-คิด-สนุก กับLego
กิจกรรม แคมป์ปิดเทอมดี ๆ ขอชวนน้องๆ หยุดพักจากการเรียน มา..
“เล่น-คิด-สนุก”

ไปกับกิจกรรมกระตุกเซลล์สมอง อาทิเช่น ด้าน

วิทยาศาสตร์ (Science)

ศิลป์ (Arts)

เทคโนโลยี (Technology)

การคำนวณ (Mathematics)

วิศวกรรม (Engineer)

ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นและพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ
กล้าคิดกล้าทำให้เหมาะกับโลกในศตวรรษที่ 21

 

การฝึกทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสารความคิด
ทักษะการทำงานร่วมกัน
ทักษะการใช้งานสื่อและเทคโนโลยี
ทักษะชีวิต