PLAY to LEARN

with MIND MAP

เรียนรู้มายด์แม็ป ผ่านการเล่น

โปรแกรมมายด์แม็ปสำหรับเด็กที่ดีที่สุด
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับวัยและการเรียนรู้
ของน้อง ๆ ประถม 1

เน้นให้น้อง ๆ ได้รู้จัก และคุ้นเคยกับมายด์แม็ป
อย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรม และ “การเล่น”
ในแบบที่น้อง ๆ ชื่นชอบ

เรียนรู้มายด์แม็ป
ผ่านการเล่น

โปรแกรมมายด์แม็ป
สำหรับเด็กที่ดีที่สุด

ออกแบบมาให้เหมาะสมกับวัย
และการเรียนรู้ของน้อง ๆ ในช่วง
ประถม 1

เน้นให้น้อง ๆ ได้รู้จักและคุ้นเคย
กับมายด์แม็ปอย่างถูกวิธี
ผ่านกิจกรรมและ “การเล่น”
ในแบบที่น้อง ๆ ชื่นชอบ

PLAY to LEARN with MIND MAP มายด์แม็ปสำหรับเด็ก

มายด์แม็ปสำหรับเด็ก
สนุกได้…ไม่น่าเบื่อ

ที่เบรนเฟรนด์ลี่จึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มายด์แม็ป
ที่สนุกเหมาะกับวัย

PLAY to LEARN with MIND MAP มายด์แม็ปสำหรับเด็ก

มายด์แม็ปสำหรับเด็ก
สนุกได้…ไม่น่าเบื่อ

ที่เบรนเฟรนด์ลี่จึงพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ มายด์แม็ป
ที่สนุกเหมาะกับวัย

กิจกรรมหลากหลายเหมาะกับวัย
ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ

เบรนเฟรนด์ลี่ได้ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนา
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
สร้างการรู้จักคุ้นเคย กับโครงสร้างมายด์แม็ปที่ถูกต้อง
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการทำมายด์แม็ปในอนาคตให้กับน้อง ๆ

ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมหลากหลาย
เหมาะกับวัยช่วยให้เด็ก ๆ
ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ

เบรนเฟรนด์ลี่ได้ค้นคว้า
สร้างสรรค์ และพัฒนา
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

สร้างการรู้จักคุ้นเคย
กับโครงสร้างมายด์แม็ปที่ถูกต้อง
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับการทำมายด์แม็ป
ในอนาคตให้กับน้อง ๆ

ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ

เพราะเด็ก…ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เบรนเฟรนด์ลี่ ได้ค้นคว้า
และพัฒนามาเพื่อให้เหมาะสม
กับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

“เพราะเด็ก ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก
ที่เบรนเฟรนด์ลี่ มีวิธีสอนเด็ก สำหรับเด็กจริงๆ”

กิจกรรมเรียน mindmap
การคิดอย่างเป็นระบบ กับมายด์แม็ป