คอร์ส เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน การเรียนรู้

ด้วย Mind Map และ Lego Bricks

โปรแกรมฝึกทักษะการเรียนรู้
(Learning Skills) สำหรับเด็ก

ออกแบบมาให้เหมาะสมกับวัยและการเรียนรู้
ของน้อง ๆ ประถม 1 – 2

เตรียมความพร้อม และปูพื้นฐานให้น้อง ๆ
เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการเรียน

โปรแกรมฝึกทักษะ
การเรียนรู้
(Learning Skills)
สำหรับเด็ก

ออกแบบมาให้เหมาะสม
กับวัยและการเรียนรู้
ของน้อง ๆ ประถม 1 – 2

เตรียมความพร้อม
และปูพื้นฐานให้น้อง ๆ

เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็น
ในการเรียน

PLAY to LEARN with MIND MAP มายด์แม็ปสำหรับเด็ก

ฝึกทักษะที่จำเป็นในการเรียน

ในคอร์สนี้น้อง ๆ
จะได้ ฝึกทักษะที่จำเป็น ในการเรียนของเด็ก ๆ
เช่น การฟัง การอ่าน การเขียน
ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ
อย่างการทำมายด์แม็ป และกิจกรรมเลโก้บริค

PLAY to LEARN with MIND MAP มายด์แม็ปสำหรับเด็ก

ฝึกทักษะที่จำเป็น
ในการเรียน

ในคอร์สนี้น้อง ๆ
จะได้ ฝึกทักษะที่จำเป็น
ในการเรียนของเด็ก ๆ
เช่น การฟัง การอ่าน การเขียน
ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ
อย่างการทำมายด์แม็ป
และกิจกรรมเลโก้บริค

กิจกรรมหลากหลาย

ที่ออกแบบมาช่วยส่งเสริม ทักษะสมอง EF ฝึกการคิด
ฝึกการควบคุมตัวเอง และกล้ามเนื้อมือ ในการเขียน
การวาด
เรียนรู้คลังศัพท์ในวัยเรียน
เสริมสร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าพูดตอบสื่อสาร

ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมหลากหลาย

ที่ออกแบบมาช่วยส่งเสริม
ทักษะสมอง EF ฝึกการคิด
ฝึกการควบคุมตัวเอง
และกล้ามเนื้อมือ
ในการเขียน การวาด

เรียนรู้คลังศัพท์ในวัยเรียน
เสริมสร้างความมั่นใจ
กล้าคิด กล้าพูดตอบสื่อสาร

ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ

ปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้

ได้ทำความรู้จักคุ้นเคย
กับโครงสร้างมายด์แม็ปที่ถูกต้อง
ส่งเสริมการเรียนมายด์แม็ปในอนาคต
ให้กับน้อง ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ด้านการเรียนรู้

ได้ทำความรู้จักคุ้นเคย
กับโครงสร้างมายด์แม็ป
ที่ถูกต้อง

ส่งเสริมการเรียนมายด์แม็ป
ในอนาคตให้กับน้อง ๆ
เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เบรนเฟรนด์ลี่
ได้ค้นคว้า และพัฒนามาเพื่อให้เหมาะสม
กับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เบรนเฟรนด์ลี่
ได้ค้นคว้า และพัฒนามาเพื่อให้
เหมาะสมกับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

“เพราะเด็ก ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก
ที่เบรนเฟรนด์ลี่ มีวิธีสอนเด็ก สำหรับเด็กจริงๆ”

“เพราะเด็ก
ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก
ที่เบรนเฟรนด์ลี่ มีวิธีสอนเด็ก
สำหรับเด็กจริงๆ”

กิจกรรมเรียน mindmap
การคิดอย่างเป็นระบบ กับมายด์แม็ป