แคมป์ปิดเทอม เล่น-คิด-สนุก กับLego

กิจกรรม แคมป์ปิดเทอมดี ๆ ขอชวนน้องๆ หยุดพักจากการเรียน มา..

“เล่น-คิด-สนุก”

ไปกับกิจกรรมกระตุกเซลล์สมอง
อาทิเช่น ด้าน

วิทยาศาสตร์ (Science)

ศิลป์ (Arts)

เทคโนโลยี (Technology)

การคำนวณ (Mathematics)

วิศวกรรม (Engineer)

ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นและพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ
กล้าคิดกล้าทำให้เหมาะกับโลกในศตวรรษที่ 21

การฝึกทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์

ทักษะการสื่อสารความคิด

ทักษะการทำงานร่วมกัน

ทักษะการใช้งานสื่อและเทคโนโลยี

ทักษะชีวิต