WHAT IS A MIND MAP ?

WHAT IS A MIND MAP ?

MIND MAP คืออะไร ?

MIND MAP (มายด์แม็ป) หรือ แผนที่ความคิด
คือ เทคนิคการคิด และวิธีการจดบันทึกความคิดของเรา
เปรียบเสมือนการจำลองความคิดจากสมองลงสู่กระดาษ
โดยออกมาในลักษณะคล้ายแผนที่ แผนภาพ
ที่แตกแขนงออกเหมือนกิ่งไม้
และเชื่อมโยงกัน เหมือนเซลล์ประสาทในสมอง

โดยจะใช้ภาพ เส้น สี สัญลักษณ์ และคำสำคัญ
มาใช้วาดจากตรงกลางแล้วกระจายความคิดออกไป
แทนการเขียนบันทึกด้วยตัวอักษรเรียงเป็นบรรทัดยาว ๆ

หลักการเขียน mindmap

MIND MAP คืออะไร ?

MIND MAP (มายด์แม็ป)
หรือ แผนที่ความคิด

คือ เทคนิคการคิด
และวิธีการจดบันทึก
ความคิดของเรา

เปรียบเสมือนการจำลองความคิด
จากสมองลงสู่กระดาษ
โดยออกมาในลักษณะคล้ายแผนที่
แผนภาพที่แตกแขนง
ออกเหมือนกิ่งไม้
และเชื่อมโยงกัน
เหมือนเซลล์ประสาทในสมอง

โดยจะใช้ภาพ เส้น สี สัญลักษณ์
และคำสำคัญ
มาใช้วาดจากตรงกลาง
แล้วกระจายความคิดออกไป
แทนการเขียนบันทึกด้วย
ตัวอักษรเรียงเป็นบรรทัดยาว ๆ

หลักการเขียน mindmap
วิธีการของ MIND MAP ตรงกับธรรมชาติการทำงาน ของสมอง

วิธีการของ MIND MAP
ตรงกับธรรมชาติการทำงาน
ของสมอง

ธรรมชาติของสมองคนเราชอบจำเป็นรูปภาพ
ชอบสีสัน ซึ่งตรงกับ วิธีจดบันทึกแบบ MIND MAP
ถูกออกแบบขึ้นจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติการทำงานของสมอง
เป็นวิธีเดียวกันกับที่สมองคิด
คือ การคิดเป็นภาพและสี ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลการคิด
จินตนาการ และพื้นฐานการจำ
ทำให้สมองทั้ง 2 ซีก ถูกกระตุ้นให้สามารถ
ทำงานประสานกันได้อย่างดีที่สุด

วิธีการของ MIND MAP ตรงกับธรรมชาติการทำงาน ของสมอง

วิธีการของ
MIND MAP
ตรงกับธรรมชาติ
การทำงานของสมอง

ธรรมชาติของสมองคนเรา
ชอบจำเป็นรูปภาพ ชอบสีสัน
ซึ่งตรงกับ วิธีจดบันทึกแบบ MIND MAP
ถูกออกแบบขึ้นจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติการทำงานของสมอง
เป็นวิธีเดียวกันกับที่สมองคิด
คือ การคิดเป็นภาพและสี
ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลการคิด
จินตนาการ และพื้นฐานการจำ
ทำให้สมองทั้ง 2 ซีก ถูกกระตุ้น
ให้สามารถทำงานประสานกัน
ได้อย่างดีที่สุด

สมองทั้ง 2 ซีกทำงานประสานกัน
แล้วดีอย่างไร

ทุกวันนี้คนเราใช้ศักยภาพการทำงานของสมอง
ไม่เกิน 10% แต่เมื่อสมองทั้ง 2 ซีกทำงานประสานกัน
จะทำให้ 90% ของสมองที่ไม่ถูกใช้งานนั้น ถูกดึงขึ้นมาใช้
ทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้น จำแม่นขึ้น จำได้มากขึ้น
เห็นภาพรวมได้ดีขึ้น คิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา
และ ตัดสินใจได้ดีขึ้นสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น

MIND MAP จึงถือว่าเป็นการนำเอาทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้

แผ่น mindmap

สมองทั้ง 2 ซีก
ทำงานประสานกัน
แล้วดีอย่างไร

ทุกวันนี้คนเราใช้ศักยภาพ
การทำงานของสมอง
ไม่เกิน 10% แต่เมื่อสมองทั้ง 2 ซีก
ทำงานประสานกัน จะทำให้ 90%
ของสมองที่ไม่ถูกใช้งานนั้น
ถูกดึงขึ้นมาใช้ ทำให้เรามีความจำ
ที่ดีขึ้น จำแม่นขึ้น จำได้มากขึ้น
เห็นภาพรวมได้ดีขึ้น คิด
วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา
และ ตัดสินใจได้ดีขึ้นสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นระบบมากขึ้น

MIND MAP
จึงถือว่าเป็นการนำเอา

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด
โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้

แผ่น mindmap
mindmap tool

MIND MAP หรือ มายด์แม็ป
เป็นเครื่องมือทางการคิด ที่ทรงพลัง

ปัจจุบัน มายด์แม็ป กลายเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยในการจัดการระบบความคิด
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีรูปแบบ
การจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล
ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาขึ้น
ตามงานวิจัยแล้วยังพบว่า อัจฉริยะของโลก
เช่น อัลเบิร์ต ไอสไตล์ หรือ ลีโอนาโด ดา วินชี่
และคนเก่งระดับโลกอีกหลายคนก็ใช้
การจดบันทึกเป็นภาพด้วย เช่นกัน

จึงไม่น่าแปลกใจ ที่คนทั่วโลกมากกว่า 250 ล้านคน และคนในองค์กรระดับโลก อย่าง NASA, Microsoft, APPLE, SONY, BBC, DISNEY ก็ใช้ MIND MAP (มายด์แม็ป) เป็นเครื่องมือทางการคิด

mindmap tool

MIND MAP หรือ มายด์แม็ป
เป็นเครื่องมือทางการคิดที่ทรงพลัง

ปัจจุบัน MIND MAP กลายเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยในการจัดการระบบความคิด
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีรูปแบบ
การจดบันทึกที่สร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างทักษะ
ในการวิเคราะห์และ การสังเคราะห์ข้อมูล

ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน
และมีชีวิตชีวาขึ้น

ตามงานวิจัยแล้วยังพบว่า
อัจฉริยะของโลก
เช่น อัลเบิร์ต ไอสไตล์
หรือ ลีโอนาโด ดา วินชี่ และคนเก่ง
ระดับโลก อีกหลายคนก็ใช้ การจดบันทึก
เป็นภาพด้วย เช่นกัน

จึงไม่น่าแปลกใจ ที่คนทั่วโลก
มากกว่า 250 ล้านคน
และคนในองค์กรระดับโลก
อย่าง NASA, Microsoft, APPLE,
SONY, BBC, DISNEY
ก็ใช้ MIND MAP เป็นเครื่องมือทางการคิด

TONY BUZAN

ใครคือผู้คิดค้น MIND MAP ?

โทนี่ บูซาน (TONY BUZAN) ชาวอังกฤษ
เป็นนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกความจำ

คือ ผู้คิดริเริ่ม จดบันทึกแบบ Mind Map โดยนำเอาความรู้เรื่องสมอง มาปรับใช้ในเรื่อง
การเรียนรู้ของเขา และใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมสอบ จนได้รับเกียรตินิยมในที่สุด

ต่อมา โทนี่ได้เข้าเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยา และ เริ่มนำ MIND MAP มาใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักศึกษาของเขาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการจดจำจากบันทึกที่จดไว้
ให้กลายเป็นคนที่เรียนเก่งขึ้นมาได้นอกจากนี้ โทนี่ บูซาน ยังค้นพบว่า MIND MAP นั้น
สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน เช่น การวางแผน
การตัดสินใจ การช่วยจำ การแก้ปัญหา การนำเสนองาน และการเขียนหนังสือ ได้อีกด้วย

TONY BUZAN

ใครคือผู้คิดค้น
MIND MAP ?

โทนี่ บูซาน (TONY BUZAN)
ชาวอังกฤษ
เป็นนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้าน การฝึกความจำ คือ ผู้คิดริเริ่ม จดบันทึก แบบ Mind Map

โดยนำเอาความรู้
เรื่องสมอง มาปรับใช้ในเรื่อง
การเรียนรู้ของเขา และใช้เป็น
เครื่องมือในการเตรียมสอบ
จนได้รับเกียรตินิยมในที่สุด

ต่อมา โทนี่ได้เข้าเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยา
และ เริ่มนำ MIND MAP มาใช้
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักศึกษาของเขาช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการ
จดจำจากบันทึกที่จดไว้
ให้กลายเป็นคนที่เรียนเก่งขึ้นมาได้
นอกจากนี้ โทนี่ บูซาน ยังค้นพบว่า
MIND MAP นั้น สามารถประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการงาน เช่น การวางแผน
การตัดสินใจ การช่วยจำ การแก้ปัญหา การนำเสนองาน และการเขียนหนังสือ ได้อีกด้วย

ประโยชน์ของ MIND MAPS
ประโยชน์ของ MIND MAPS

ประโยชน์ของ MIND MAP

มายด์แม็ปสามารถนำไปใช้ได้กับหลาย ๆ เรื่อง
เช่น เรื่องการคิด การเรียนรู้ เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการคิดอื่น ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย
และหากยิ่งผู้ที่ใช้มีความรู้มาก 
มายด์แม็ปก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– มายด์แม็ปช่วยเรื่องการจัดระเบียบความคิด สามารถนำสิ่งที่จำเอาไว้ออกมาใช้ได้ง่าย
– ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา การตัดสินใจ
– ช่วยการระดมความคิด
– ช่วยเรื่องการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม หาไอเดียใหม่ ๆ
– ช่วยเรื่องการจำได้ง่ายขึ้น จำเป็นระบบ
– ช่วยให้เชื่อมโยงข้อมูลความคิดได้มากขึ้น และฟื้นความจำได้ดีขึ้น
– ช่วยเรื่องการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เร็วขึ้น
– ใช้ช่วยดึงข้อมูลความรู้ เข้า – ออก ได้รวดเร็วขึ้น
– วางกลยุทธ์การสอบ การอ่านหนังสือสอบ ทำคะแนน หาจุดบกพร่อง
– ช่วยในการจดบันทึก คำบรรยายการสอนในชั้นเรียน ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว
– ช่วยสรุป-ย่อ หนังสือและตำราเรียน ตลอดจนหนังสืออ่านนอกเวลา
– ช่วยทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยาก ให้เห็นทั้งภาพรวมและเชิงลึก
– ช่วยเรื่องการเขียน รายงาน เรียงความ บทความ หนังสือ
– ช่วยรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
– ช่วยในการมองเห็นภาพรวม ให้เห็นข้อมูลหรือความคิดทั้งหมด
– ช่วยสรุป – ย่อ สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่รวดเร็ว
เช่น หนังสือเรียน บทสนทนา สัมภาษณ์ การประชุม ข่าวทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
– ช่วยในการจับประเด็นสำคัญ สรุปสาระสำคัญ ได้ง่าย
– ช่วยเรื่องการวางแผน เรื่องส่วนตัว / งาน / กิจกรรม / องค์กร / ระบบ
– ช่วยการจัดลำดับความสำคัญก่อน – หลัง เรื่องหลัก เรื่องรอง เรื่องย่อย
– ช่วยเรื่องการจัดการเวลา
– ช่วยเรื่องการวางแผนการประชุม กลยุทธ์
– ช่วยเรื่องการวางแผนการตั้งเป้าหมาย เรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องการเงิน หรือเรื่องอื่นๆ
– ช่วยเรื่องการนำเสนอ การจัดเตรียมงาน เตรียมการพูด การรายงาน
– ช่วยในการจดจำเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย เวลาต้องพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน
– ช่วยเรื่องการสื่อสาร
– ช่วยประหยัดเวลาในการทบทวนการอ่าน
– ช่วยเรื่องการประหยัดเวลาการเรียนรู้ การจด และการจำ ให้ง่าย สะดวก สนุก รวดเร็ว

ประโยชน์ของ MIND MAP

มายด์แม็ป สามารถนำไปใช้ได้กับหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องการคิด การเรียนรู้ เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการคิดอื่น ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย
และหากยิ่งผู้ที่ใช้มีความรู้มาก มายด์แม็ปก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– มายด์แม็ปช่วยเรื่องการจัดระเบียบ
ความคิด สามารถนำสิ่งที่จำเอาไว้
ออกมาใช้ได้ง่าย
– ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ
– ช่วยการระดมความคิด
– ช่วยเรื่องการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
หาไอเดียใหม่ ๆ
– ช่วยเรื่องการจำได้ง่ายขึ้น จำเป็นระบบ
– ช่วยให้เชื่อมโยงข้อมูลความคิดได้มากขึ้น
และฟื้นความจำได้ดีขึ้น
– ช่วยเรื่องการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้
เรื่องต่าง ๆ เร็วขึ้น
– ใช้ช่วยดึงข้อมูลความรู้ เข้า – ออก ได้รวดเร็วขึ้น
– วางกลยุทธ์การสอบ การอ่านหนังสือสอบ
ทำคะแนน หาจุดบกพร่อง
– ช่วยในการจดบันทึก คำบรรยายการสอน
ในชั้นเรียน ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว
– ช่วยสรุป-ย่อ หนังสือและตำราเรียน
ตลอดจนหนังสืออ่านนอกเวลา
– ช่วยทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยาก
ให้เห็นทั้งภาพรวมและเชิงลึก
– ช่วยเรื่องการเขียน รายงาน เรียงความ
บทความ หนังสือ
– ช่วยรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
– ช่วยในการมองเห็นภาพรวม
ให้เห็นข้อมูล หรือความคิดทั้งหมด
– ช่วยสรุป – ย่อ สิ่งที่ต้องการเรียนรู้
ได้ในรูปแบบที่รวดเร็ว
เช่น หนังสือเรียน บทสนทนา สัมภาษณ์
การประชุม ข่าวทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
– ช่วยในการจับประเด็นสำคัญ
สรุปสาระสำคัญ ได้ง่าย
– ช่วยเรื่องการวางแผน เรื่องส่วนตัว / งาน
/ กิจกรรม / องค์กร / ระบบ
– ช่วยการจัดลำดับความสำคัญก่อน – หลัง
เรื่องหลัก เรื่องรอง เรื่องย่อย
– ช่วยเรื่องการจัดการเวลา
– ช่วยเรื่องการวางแผนการประชุม กลยุทธ์
– ช่วยเรื่องการวางแผนการตั้งเป้าหมาย
เรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องการเงิน หรือเรื่องอื่นๆ
– ช่วยเรื่องการนำเสนอ การจัดเตรียมงาน
เตรียมการพูด การรายงาน
– ช่วยในการจดจำเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
เวลาต้องพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน
– ช่วยเรื่องการสื่อสาร
– ช่วยประหยัดเวลาในการทบทวนการอ่าน
– ช่วยเรื่องการประหยัดเวลาการเรียนรู้
การจด และการจำ ให้ง่าย สะดวก สนุก รวดเร็ว

ตัวอย่าง การเขียน MIND MAP ในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสมอง

 

ตัวอย่าง
การเขียน MIND MAP

ในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสมอง